Wat ons drijft

Wat ons drijft

De ChristenUnie is een partij met een christelijke achtergrond: we willen ons in ons handelen laten sturen en inspireren door het evangelie. De ChristenUnie redeneert vanuit het uitgangspunt dat we niet de eigenaar van deze wereld zijn, maar zijn aangesteld als rentmeesters over Gods schepping. We leggen daarom niet alleen verantwoording over ons handelen af aan de maatschappij, maar ook aan God.

Goede rentmeesters

Binnen het waterschap gaat het vaak over de belangen voor landbouw en natuur. Het begrip rentmeesterschap benadrukt dat waterschappen echter ook moeten kiezen vanuit de verantwoordelijkheid die het waterschap heeft voor milieu, landschap en het cultuurhistorisch erfgoed. Het waterschap moet daarin niet alleen conserverend zijn, maar ook ontwikkelend en gericht op een nalatenschap waar volgende generaties dankbaar voor kunnen zijn.

Het woord rentmeester geeft ook aan dat waterschappen geen eigen baas zijn en zij niet kunnen doen en laten wat ze willen. Onze waterschapsbestuurders streven naar duurzaam waterbeheer en leggen als goede rentmeesters verantwoording af over onze omgang met de schepping.

Dienstbaar aan de samenleving

Waterschappen zijn van oudsher dienstbaar aan de gemeenschappelijke doelen met betrekking tot het bewaken van de waterveiligheid en het beheren van de waterkwantiteit. Later kwam daar ook de verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit bij. De twee kerntaken van het waterschap die daaruit voortvloeien zijn:

  • het watersysteembeheer (zie 'Onze kijk op water' - 'Watersysteembeheer'),
  • het waterketenbeheer (zie 'Onze kijk op water' - 'Waterketenbeheer').

Deze kerntaken staan niet op zichzelf en worden daarom integraal aangepakt. Ze hebben te maken met elkaar, maar ook met het beleid van andere overheidsorganen.

Transparant
Dienstbaarheid komt onder meer tot uiting door transparantie en de bereidheid om kennis en informatie te delen. Bij het waterschap is veel kennis beschikbaar op het gebied van water, milieu, ecologie, vergunningverlening en handhaving. De ChristenUnie wil dat het waterschap die kennis beschikbaar maakt voor onder meer de mensen die werkzaam zijn binnen het natuurbeheer en/of de agrarische sector. Door deze informatie met hen te delen, zijn er meer mogelijkheden om samen op te trekken op het gebied van waterbeheer. Moderne media bieden mogelijkheden om deze informatie op een degelijke manier toegankelijk te maken.

Richting andersoortige bedrijven en burgers moet het waterschap transparant zijn. De meeste burgers horen pas van het waterschap op het moment dat zich een probleem voordoet. Het waterschap moet in zo’n geval zorgvuldig en transparant informatie kunnen verstrekken.

Andersom moet het waterschap ook voortdurend een luisterende houding aannemen. ChristenUnie Vechtstromen wil dat belanghebbenden bij het plannen en uitvoeren van maatregelen altijd vroegtijdig worden betrokken en geïnformeerd.

De ChristenUnie wil de waterschapskennis ook beschikbaar stellen voor speciale projecten in andere landen. Het waterschap moet hierin met name een participerende in plaats van initiërende rol spelen. De waterschappen zoeken in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven naar mogelijkheden om kennis te delen. Daarin kunnen we een impuls geven aan het speerpunt Watermanagement, en benadrukken dat dit voor de agrarische ontwikkeling in ontwikkelingslanden van cruciale betekenis is.

Rechtvaardig

Bij rechtvaardigheid denken we tevens aan een eerlijke lastenverdeling, waarbij we oog hebben voor de sociaal zwakkeren. Financieel zwakkeren kunnen binnen waterschap Vechtstromen volledige kwijtschelding van de watersysteemheffing aanvragen. De ChristenUnie is van mening dat de procedure voor het aanvragen van deze kwijtschelding zo eenvoudig moet worden, dat burgers die recht hebben op kwijtschelding, deze ook daadwerkelijk krijgen. De ChristenUnie pleit er voor om dit door middel van één loket te doen, samen met bijvoorbeeld gemeenten.

Rechtvaardigheid draait verder om begrippen als rechtmatigheid, integriteit en opnieuw, transparantie. Onze politici zijn op deze begrippen aan te spreken.

De rekenkamerfunctie binnen het waterschap moet behouden blijven, waarbij waar mogelijk wordt samengewerkt met rekenkamers binnen andere waterschappen.