Speerpunten

Water is...

Transparant: het waterschap moet op elk moment kunnen aangeven waarom welk besluit is genomen en welke afwegingen daarbij waren. Een goede afweging kan alleen worden gemaakt in overleg met betrokkenen.

Eerlijk: als iemand benadeeld wordt door een belangenafweging van het waterschap, moet die schadeloos worden gesteld op basis van een eerlijke inschatting van de gevolgen.

Zuiver: met het toepassen van innovatieve technieken moet het waterschap beter en dichter bij de vervuilingsbron water kunnen zuiveren. Medicijnresten - bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen - verdienen daarbij specifieke aandacht. Die zijn vernietigend voor het milieu.

Voor iedereen: het waterschap moet meer oog hebben voor waterproblemen in stad en dorp. Door een te hoge stand van het grondwater staan straten in sommige gebieden te snel blank. Dat is hinderlijk én een gevaar voor de volksgezondheid. Genoeg, maar niet te veel water is daarom voor iedereen belangrijk: voor agrariërs, natuurliefhebbers, ondernemers en ieder ander die droge voeten wil.

Van iedereen: daarom heeft iedereen inspraak in het waterschap en betalen we met elkaar voor de kosten van het waterschap. Maar de kosten moeten niet ieder jaar vanzelfsprekend stijgen. Bovendien: wie de waterschapsbelasting niet kán betalen, moet kwijtschelding kunnen krijgen, zonder bureaucratische drempels.