Verkiezingsprogramma 2023-2027

Verkiezingsprogramma 2023-2027

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap. De ChristenUnie doet mee aan die verkiezingen. In dit verkiezingsprogramma leggen we uit waar de ChristenUnie zich de komende vier jaar voor in wil zetten in het waterschap Vechtstromen.

Het waterschap gaat ergens over!

Zonder water groeit er niets, is er geen leven. De mens, de natuur, de hele maatschappij en economie, we kunnen niet zonder water. Zonder water, geen later!

 Het waterschap heeft drie wettelijke hoofdtaken. Zij werkt dagelijks aan:

  1. Veilige dijken
  2. Voldoende en schoon oppervlaktewater
  3. Zuiveren van rioolwater

Vanuit het dagelijkse werk aan deze hoofdtaken draagt het waterschap bij aan oplossingen om ook de grote opgaven het hoofd te bieden. Denk hierbij aan klimaatverandering, digitale transformatie, energietransitie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, woningnood en biodiversiteit. De bijdrage van het waterschap en het inbrengen van haar expertise is hierin cruciaal.

Dit is onze motivatie

Als mens is ons de zorg voor de aarde toevertrouwd door de Schepper. Met vallen en opstaan willen we daar handen en voeten aan geven. Te lang hebben we teveel van de aarde gevraagd. We stevenen af op een ecologische crisis. Met techniek en innovaties hebben we ingezet op vooruitgang, maar we hebben grenzen van de veerkracht van de aarde bereikt. Soms hebben we de grens al overschreden. Vanuit onze taak om te zorgen voor de schepping nemen wij onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het herstel van de gezonde balans.
Het motiveert ons om juist ook vanuit het waterschap bij te dragen om de aarde beter door te geven aan onze kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de schepping, de inwoners, de landbouw, de bedrijven en de natuur. En dat doen we samen!
Zo geven we geloof een stem, ook in het waterschap.

Ruimte voor elkaar

Als ChristenUnie geloven we dat het mogelijk is om samen die taak goed uit te voeren.
In samenwerking zijn we als Nederlanders altijd goed geweest. Daarom is ons motto bij deze verkiezingen ‘Ruimte voor elkaar’. Ook al zijn we verschillend en denken we verschillend over thema’s, alleen door goed samen te werken kunnen we iets bereiken. Ieder zijn eigen deel en samen het geheel.
Veel mensen ervaren dat gevoel van samen namelijk helemaal niet zo. Zij voelen dat er vooral óver hen in plaats van mét hen gepraat wordt. Ruimte voor elkaar betekent: naar elkaar luisteren. We willen iedereen die in ons gebied leeft, woont en werkt in staat stellen om daarin zelf ook het positieve verschil te maken.

Zo doen we ons werk

De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur. Wij willen de uitdaging van nu niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen en dat vraagt weloverwogen keuzes en toekomstgerichte investeringen. Wij willen dat doen door samen te werken met inwoners en bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties. Alleen zo kan de overheid bijdragen aan een toekomstbestendig gebruik van onze omgeving. Het waterschap kijkt met een brede blik naar de problematiek van vandaag en morgen. In het regeerakkoord is opgenomen dat water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. Het waterschap heeft bij die opgave een cruciale rol.

Ook bij de verwerking van afvalwater staan de ontwikkelingen niet stil. Door grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie. De investeringen die we nu doen, leiden tot maatschappelijke opbrengsten in de toekomst.