Een stormachtig jaar ....

Hugo en Wouter-1.jpgvrijdag 15 maart 2024

Wouter Bloemberg laat u zien wat er in het eerste jaar van de nieuwe periode in waterschap Vechtstromen is gebeurd.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat we naar de stembus mochten voor verkiezingen van de waterschappen. Er is gekozen, er is geformeerd en we gingen aan de slag. Een goed moment om de balans eens op te maken. Wat heeft dit eerste bestuursjaar gebracht, waaraan hebben we als ChristenUnie een bijdrage kunnen leveren, en hoe zagen we dat droogte en water het nieuws domineerden?

Trots op Noaberschap Verbindt

Het moet gezegd; na de verkiezingen waren we eerst wat teleurgesteld in de uitslag, maar gelukkig ging de knop al snel om. Hugo Tromp mocht weer een termijn dienen als lid van het algemeen bestuur en Wouter Bloemberg werd fractievertegenwoordiger.

In tegenstelling tot veel provincies en gemeenten heeft Vechtstromen de goede gewoonte om eerst te kijken of het mogelijk is om een breed bestuursakkoord te sluiten met alle fracties binnen het waterschap. Een bestuursakkoord waarin we, ondanks onze verschillen, toch een gemeenschappelijke lijn kunnen uitzetten.

En dat is met Noaberschap Verbindt gelukt! We blijven de ‘blauw-groene’-koers volgen waar we als ChristenUnie ons in de vorige bestuursperiode voor  hebben ingezet. De focus blijft duurzaam schoon, veilig en voldoende water. Voor de stad en het platteland. Voor landbouw, industrie en natuur.. We zetten in op het halen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en dus het schoner krijgen van ons oppervlakte- en grondwater. Toch zien we ook dat middelen beperkt zijn en het soms nodig is om te prioriteren en soms te temporiseren.

Na het vaststellen van het bestuursakkoord begon de formatie van partijen die het dagelijks bestuur (DB) zouden moeten vormen. En dat ging toch wel gepaard met teleurstelling. Een unaniem gedragen bestuursakkoord had in onze ogen een dagelijks bestuur verdiend vanuit een bredere vertegenwoordiging.

Droogte…droogte

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar ondertussen werd het in de echte wereld steeds droger. Waar het in maart en april soms nog regende, kwam er in mei en juni geen druppel uit de lucht. Nederland beleefde de langste aaneengesloten periode zonder regenval. We zagen de gevolgen voor de landbouw en de natuur. Weinig groei van gewassen, het net herstelde grondwaterpeil zakte weer behoorlijke en het neerslagtekort lag weer in lijn met de droogste jaren die we vanaf 2018 hadden gezien.

En ook buiten Nederland grote droogte. In grote delen van Europa ontstond vochttekort in de bodem en verschillende rivieren en meren in het zuiden van Europa kwamen bijna of zelfs helemaal droog te liggen. Het is voor ons niet de vraag of het klimaat aan het veranderen is, want dat is een feit. Voor ons is de vraag: Welke acties zijn in dit kader nodig? Zonder ophouden hameren wij op twee acties: 1) zorg ervoor dat de organisatie van het waterschap klimaat neutraal opereert (klimaatmitigatie) en 2) zorg ervoor dat het watersysteem wordt ingericht op deze klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Bestuurscrisis

Eind juni werd het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Ons vertrouwen, dat we konden uitspreken in de bestuurders van het CDA, de fractie Landbouw en de VVD, konden we, op basis van een integriteitsonderzoek en reacties op onze vragen over onze aarzeling, niet volledig uitspreken voor de bestuurders van de BBB.

Toen het DB na de zomer daadwerkelijk aan de slag ging, bleken onze aarzelingen, rondom de integriteit van één van de bestuurders van de BBB, incidenten te worden. En hoe pijnlijk, deze werden ook gedeeld in de media. En waar we vanuit een bestuurscultuur van vertrouwen, transparantie en betrouwbaarheid wilden handelen, hebben we in december het vertrouwen moeten opzeggen in een van de bestuursleden van de BBB.

De eerste resultaten

Gelukkig zagen we in januari de eerste resultaten en inhoudelijke voorstellen die invulling gaven aan het bestuursakkoord. Vechtstromen neemt als expert op het gebied van water en waterhuishouding deel aan de gesprekken met de provincies Drenthe en Overijssel voor de Provinciale Plan Landelijk Gebied, we hebben uitgesproken dat we ons volledig inzetten voor het halen van de KRW-doelstellingen en daarin tellen ook kleine resultaten. Zo heeft onze inzet er mede toe geleid dat ouderen met enkel AOW nu ook een beroep te doen op kwijtschelding van de waterschapsheffingen.

Regen, veel regen…vecht buiten haar oevers

Waar het in het voorjaar plotseling ontzettend droog werd, zo nat was het najaar en de winter. Eind december stond het water in de kanalen, beken en rivieren zo hoog dat alle gemalen, pompinstallaties en de crisisorganisatie van Vechtstromen overuren draaiden. Het water bereikte een stand die hoger was dan de waterstand in 1998 en die destijds voor heel veel overlast en schade zorgde. Dit keer bleef de schade heel beperkt omdat de afgelopen 25 jaar is gewerkt aan maatregelen om te voorkomen dat we massaal natte voeten krijgen. Er waren incidenten en schades. Soms heel vervelend, maar de veiligheid van de inwoners kwam niet in het geding. Daarmee de complimenten voor de organisatie en haar medewerkers, dat moet worden gezegd. En we moeten ook beseffend dat deze enorme hoeveelheden water na het droge voorjaar ook als een zegen kan worden gezien voor de natuur.

Een jaar is verstreken

Het eerste bestuursjaar is om. Een jaar waar veel is gebeurd, waarin droogte en hoog water ons heeft laten zien dat klimaatverandering een feit is en een jaar waar we ons mochten inzetten voor de Schepping. Een Schepping die zucht en waar wij als Rentmeesters onze verantwoordelijkheid in moeten en willen nemen. Daar zetten we ons met veel energie voor in. Op naar jaar 2!

Als u een vraag hebt of mee wilt denken, voel u welkom. https://vechtstromen.christenunie.nl/ of neem gerust contact op met W.H. (Hugo) Tromp of Wouter Bloemberg MBA

 

« Terug

Reacties op 'Een stormachtig jaar ....'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.